Ấn định truy thu hơn 200 triệu đồng tiền thuế cho 02 tờ khai xuất khẩu.
Bài viết: Nguyễn Thị Hồng5/10/2017 4:00 PM

Thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan đối với 02 tờ khai xuất khẩu của Công ty Cổ phần xi măng, Chi cục HQ cảng Cái Lân đã ấn định truy thu hơn 200 triệu đồng tiền thuế nộp NSNN.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác những tháng cuối năm 2017, triển khai quyết liệt các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách nhà nước, Chi cục Hải quan cảng Cái Lân tăng cường kiểm tra sau thông quan nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời gian lận thương mại, tăng thu ngân sách nhà nước.

Thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan đối với 02 tờ khai xuất khẩu của Công ty Cổ phần xi măng, MST 570036087: Tờ khai số 301497919612/B11 đăng ký ngày 31/8/2017 và Tờ khai số 301509481030/B11 đăng ký ngày 09/9/2017, cán bộ làm công tác Kiểm tra sau thông quan xác định Công ty đã khai sai thuế suất hàng xuất khẩu, dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Ngày 28/9/2017, Chi cục Hải quan cảng Cái Lân đã ra Quyết định ấn định thuế đối với hàng xuất khẩu của Công ty Cổ phần xi măng, số tiền 203.551.455 đồng, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính về hải quan về hành vi khai sai thuế suất hàng xuất khẩu dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, số tiền hơn 40 triệu đồng.

Ngày 29/9/2017, Công ty Cổ phần xi măng đã thực hiện nộp đầy đủ số tiền truy thu vào ngân sách nhà nước.