Hải quan Quảng Ninh tiếp nhận thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến NK đối với linh kiện, phụ tùng, chi tiết thay thế cho hệ thống lò hơi phụ trợ của Dự án đầu tư Nhà máy nhiệt điện Mông Dương II.
Bài viết: Châu Giang20/04/2017 3:00 PM

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh nhận được văn bản ngày 13/4/2017 của Công ty TNHH điện lực AES-KTV Mông Dương với nội dung thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến NK cho dự án Nhà máy nhiệt điện Mông Dương II theo Giấy chứng nhận đầu tư số 22002200048 ngày 8/4/2010, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 19/8/2010, chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 6/7/2011, chứng nhận thay đổi lần thứ 3 ngày 28/12/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 Căn cứ các văn bản: Điều 13 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13; Điều 17 và Điều 21 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13; Khoản 8 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ; Điều 30, Điều 39 Nghị định 134/2016/NĐ/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ; Điểm đ Khoản 22 Điều 103 Thông tư số 23/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; Công văn số 10325/BTC-TCNL ngày 8/11/2011 của Bộ Công thương; Công văn số 5798/TCHQ-TXNK ngày 17/11/2011 của Tổng cục Hải quan.

Căn cứ Hợp đồng BOT dự án điện Mông Dương 2 ký ngày 22/4/2010 giữa Bộ Công Thương (thay mặt Chính phủ Việt Nam) với AES Mong Dương Holding B.V, Tập đoàn Công nghiệp Than và khoáng sản Việt Nam và Công ty TNHH điện lực AES-TKV Mông Dương.

Đồng thời, căn cứ Mục 1 phần X đăng ký danh mục hàng hóa XK, NK miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến NK đối với linh kiện, phụ tùng, chi tiết thay thế cho hệ thống lò hơi phụ trợ của Dự án đầu tư: Nhà máy nhiệt điện Mông Dương II – hạng mục vận hành giai đoạn 1 tại phường Mông Dương, Tp Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Số Danh mục miễn thuế trên hệ thống VNACCS/VCIS là 750000224330.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đồng thời giao Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục NK căn cứ hồ sơ miễn thuế và hàng hóa, đối chiếu các quy định hiện hành để kiểm tra điều kiện miễn thuế và chính sách quản lý hàng hóa NK, giải quyết thủ tục hải quan theo quy định.

Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứu 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, Công ty TNHH điện lực AES-TKV Mông Dương phải thông báo việc sử dụng hàng hóa NK miễn thuế trong năm tài chính cho Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh theo quy định tại Điểm đ Khoản 7 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành của Luật Thuế XK, thuế NK.