Trả lời:

Căn cứ Khoản 2, Điều 53 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì cơ sở để xác định hàng hoá xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu đường bộ là tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã được thông quan và được công chức hải quan xác nhận hàng hóa đã qua khu vực giám sát trên Hệ thống khi hàng hóa vận chuyển qua biên giới sang nước nhập khẩu.

Liên quan đến nội dung doanh nghiệp tra cứu thông tin hàng hóa xuất khẩu đã được xác nhận qua khu vực giám sát, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1606/TCHQ-CNTT ngày 14/3/2017 triển khai thực hiện quyết định 33/2016/QĐ-TTg ngày 19/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng tờ khai hải quan điện tử. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp muốn xem thông tin lô hàng đã được xác nhận qua khu vực giám sát trên Hệ thống thì có thể thực hiện một trong các cách sau:

- Sử dụng tin nhắn do Tổng cục Hải quan cung cấp từ số điện thoại 0869600633 (dưới dạng tin nhắn).

- Truy cập vào địa chỉ http://tkhqdt.customs.gov.vn hoặc địa chỉ http://tkhqdt.customs.gov.vn/doanhnghiep.aspx và làm theo hướng dẫn.

- Sử dụng tiện ích "tra cứu thông tin tờ khai" theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.